globoRexistro de solicitantes

O/a solicitante é o pai, a nai, o titor ou a titora.

Autorización para a captación, reproducción ou publicación de fotografías e imaxes, das persoas menores relacionadas con esta solicitude, tomadas durante a realización dos campamentos e actividades contidas no programa Verán Xove


Autorizo a comprobación telemática do DNI/NIE pola que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.