globo REXISTRO DE SOLICITANTES

(pai, nai, titor ou titora)

Autorización para a captación, reproducción ou publicación de fotografías, e imaxes, das persoas menores relacionadas con esta solicitude, tomadas duranta a realización dos campamentos e actividades contidas no programa Verán Xove


Autorizo a comprobación telemática do DNI/NIE pola que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.

Cubrir nome e apelidos, DNI/NIE e motivos no caso de que NON AUTORICE
Eu (nome e apelidos)

me opoño á consulta de datos polos seguintes motivos: